Belas­tingen niet verhoogd in nieuw bestuurs­ak­koord Delfland


De fracties van Hoogheemraadschap van Delfland hebben een nieuw bestuursakkoord afgesproken. In “Iedereen aan de slag voor water” vertellen de fracties hoe ze de komende vier jaar het waterbeheer in Delfland willen uitvoeren. De fracties hebben hierbij afgesproken dat de tarieven gelijk blijven.

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid