Schrif­te­lijke vragen Gen X in het drink­water


16 augustus 2017

De Partij voor de Dieren heeft samen met de categorie Natuur schriftelijke vragen gesteld over de mogelijk kankerverwekkende stof Gen X in het drinkwater.

Omschrijving problematiek:
In april van dit jaar kwam het nieuws naar buiten, dat concentraties van de mogelijk kankerverwekkende stof Gen X in het drinkwater van onder andere de stad Rotterdam aanwezig waren. Waterleidingbedrijf Dunea maakte vandaag (15 augustus) bekend, dat de mogelijk kankerverwekkende stof Gen X ook in het leidingwater van onder andere de stad Den Haag zijn aangetroffen.
Volgens het bedrijf gaat het om waardes die dertig keer lager zijn dan de richtwaarde. Niettemin zijn de gezondheidseffecten van bepaalde bestanddelen van het middel nog onbekend. De Partij voor de Dieren vindt giflozingen in oppervlaktewater, waarvan vervolgens concentraties van in leidingwater worden teruggevonden, onaanvaardbaar en maakt zich zorgen over de gezondheid van de inwoners van Den Haag, Rotterdam en andere steden in Zuid-Holland buiten het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Vragen:

1. Is het dagelijks bestuur bekend met het bericht “Gen X ook in leidingwater Den Haag, Zoetermeer en Leiden”[1]?

Antwoord: Ja, het college is op de hoogte van deze berichten

2. Deelt u de mening, dat het zorgelijk is dat gif geloosd wordt op het oppervlaktewater en vervolgens wordt teruggevonden in leidingwater, dat door inwoners van
Delfland wordt gedronken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om actie te ondernemen tegen de lozing van gif op het oppervlaktewater?

Antwoord: Zoals u weet heeft Delfland geen enkele verantwoordelijkheid en/of bevoegdheid met betrekking tot drinkwater. Hoewel de stof in (overigens erg lage concentratie) in het drinkwater is gemeten, is er geen nog geen relatie met de lozing ervan in Dordrecht. Zoals eerder gemeld, vindt de lozing plaats buiten het beheersgebied van Delfland. De verantwoordelijkheid ligt in dit geval bij Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland. Het ministerie van I&M heeft het RIVM gevraagd om nader onderzoek te doen. Delfland wacht de uitkomsten af.

3. Bent u bereid om als gesprekspartner met Dunea in overleg te treden over het voorkomen van Gen X in het leidingwater? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Antwoord: Delfland heeft hier geen rol en/of bevoegdheid.

4. Bent u bereid in gesprek te gaan met de provincie Zuid-Holland en het Rijk over lozingsvergunningen die toestaan dat gif zoals Gen X in het oppervlaktewater terecht komt, waarvan het RIVM aangeeft dat de schade voor menselijke organen nog moeilijk te beoordelen is? Bent u bereid op te roepen tot een verbod op het lozen van Gen X? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Antwoord:Zie antwoord op vraag 2.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief