Schrif­te­lijke vragen gaswinning door de NAM in het Westland


16 augustus 2017

De partij voor de Dieren heeft samen met de categorie Natuur schriftelijke vragen gesteld over de gaswinning van de NAM in het Westland

Omschrijving problematiek:

Onlangs werd bekend dat de NAM veel meer gas gewonnen heeft in het Westland dan volgens het winningsplan toegestaan was. In Monster werd het winningsplan met 47% overschreden, in Maasdijk met 317%.

Vragen:

1. Bent u op de hoogte van deze grote overschrijding van het winningsplan?

Antwoord: Ja, via de media.

2. Bent u als College van Dijkgraaf en Hoogheemraden door de NAM of door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op de hoogte gesteld van deze overschrijdingen?

Antwoord: Nee, Delfland is niet door de NAM of SodM hierover geïnformeerd. Delfland is geen bevoegd gezag met betrekking tot het winnen van aardgas. Die bevoegdheid ligt bij het Ministerie van Economische Zaken.

3. Heeft u recent of in het verleden overleg gehad met de NAM of SoDM over het effect van de gaswinning op de kaden en dijken in het gebied van Delfland? Wanneer vond het laatste contact plaats?

Antwoord: Nee, er was geen aanleiding om rond de winningen in het Westland contact te hebben met de NAM of SodM.

4. Zijn er (ooit) afspraken gemaakt over het monitoren van schade aan dijken en andere waterstaatswerken als gevolg van de gaswinning? En zo ja zijn er afspraken gemaakt over het herstel van de schade.

Antwoord: Nee, er zijn in het verleden geen afspraken gemaakt over het monitoren van de schade aan waterkeringen en andere waterhuishoudkundige werken ten gevolge van bestaande aardgaswinningen.

5. Welke gevolgen hebben deze recente overschrijdingen voor het waterbeheer? Wat is uw oordeel over deze overschrijding en de mogelijke gevolgen daarvan?

Antwoord: Het is aan SodM om ervoor te zorgen dat de milieueffecten van deze overschrijding inzichtelijk worden gemaakt en partijen hierover te informeren. We zijn voornemens om te vragen of er aanleiding is voor nader overleg naar aanleiding van de bevindingen.

6. Heeft de NAM alleen Rijksvergunningen voor dit winningsgebied of is Delfland ook deels vergunningverlener?

Antwoord: Economische Zaken (EZ) is bevoegd gezag met betrekking tot het opsporen en winnen van aardgas. De NAM heeft daarom een winningsvergunning van
EZ nodig voor het winnen van aardgas. Delfland is ten aanzien van het winnen van gas géén bevoegd gezag. Delfland heeft wel een watervergunning verleend voor het inrichten van de boorlocatie. Deze vergunning betreft de waterkwaliteit van onbedoelde lozingen van proceswater op de winningslocatie zelf.

7. Indien Delfland ook vergunningverlener is: Hoe monitort deze vergunningen? Op welke wijze heeft Delfland contact met de NAM over afwijkingen van vergunningen die mogelijke effecten hebben op het waterbeheer?

Antwoord: Delfland monitort de naleving van de vergunningsvereisten van de watervergunning voor de winningslocatie tijdens surveillancedagen in het gebied door het team Toezicht en Handhaving. Daarnaast komt het team in actie als er meldingen worden gedaan. In de afgelopen jaren is er geen aanleiding geweest om over de naleving van de vergunning contact met de NAM op te nemen.

8. Bent u voornemens een zienswijze op het winningsplan in te dienen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, met welke strekking?

Antwoord: Met betrekking tot de bestaande winningen in het Westland is het indienen van een zienswijze niet aan de orde. Een zienswijze op een winningsplan kan worden ingediend op het moment dat een nieuw of gewijzigd winningsplan de besluitvormingsprocedure doorloopt. Dat is nu niet het geval.

Aanvullend:

Aardgaswinning is een belangrijk thema in deze regio. Wij begrijpen de zorg hierover en zijn ook scherp daar waar aardgaswinning gevolgen heeft voor het werk van Delfland. Op dit moment lopen er twee verschillende trajecten rond aardgaswinning, die echter gelijktijdig aandacht vragen. Ten behoeve van het overzicht vermelden we beide trajecten inclusief de wijze waarop u hierover wordt geïnformeerd:

1. Aandacht voor de bestaande winningen en hoe de NAM hiermee omgaat. De beantwoording van uw vragen heeft hierop betrekking.

2. Het voornemen van de NAM om een nieuwe aardgasboring in Midden Delfland uit te voeren. Over dit traject bent u eerder geïnformeerd (brief van 19 januari
2016, DMS 1243577). Onlangs heeft de NAM besloten dit voornemen niet ten uitvoer te brengen. Hierover wordt u apart per brief geïnformeerd (DMS 1326861). Met betrekking tot deze voorgenomen winning is een onderzoek uitgevoerd naar de te verwachten extra bodemdaling en de gevolgen hiervan voor het waterbeheer. De rapportage van dit onderzoek zal binnenkort ter informatie aan het college worden aangeboden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief