Schrif­te­lijke vragen dierenleed bij de ganzen­jacht


29 augustus 2017

De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld over het dierenleed tijdens de ganzenjacht in Zuid-Holland.

Omschrijving problematiek:


Ganzenjacht vindt plaats in Zuid-Holland in opdracht van overheden, onder andere de provincie Zuid-Holland, gemeente Delfland en het Hoogheemraadschap van
Delfland, in het kader van schadebestrijding en ecologische waterkwaliteit. Onlangs zijn beelden in de openbaarheid gekomen over de ganzenjacht in de
Hoeksche Waard, waarbij pijnlijk duidelijk werd dat bij deze jacht veel onnodig dierenleed werd veroorzaakt [1].
De fractie Partij voor de Dieren heeft kennis genomen van de beelden en wij maken ons ernstige zorgen over de voorgenomen ganzenjacht in opdracht van
onder andere het Hoogheemraadschap van Delfland. Hierover stellen wij de volgende vragen.

Vragen:

1. Is het dagelijks bestuur bekend met de beelden van de ganzenjacht in de Hoeksche Waard [1]?

Antwoord: Ja.

2. Bent u met ons van mening dat hier sprake is van ernstig dierenleed [2], zoals geformuleerd door de Dierenbescherming, en onnodig lijden van dieren? Zo nee, kunt u uitleggen waarom u van mening bent waarom hier geen sprake van is?

Antwoord: Bij het doden van dieren uit het oogpunt van schadebestrijding of populatiebeheer is altijd sprake van dierenleed. Het is echter wel noodzakelijk dat dit leed tot een minimum wordt beperkt.

3. Zijn de beelden voor u aanleiding om de ganzenjacht als methode van schadebestrijding te laten vervallen en over te gaan op een diervriendelijker manier? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee. Op dit moment is de populatie jaarrond verblijvende ganzen in Delfland zodanig groot dat de volksgezondheid (zwemwater), De KRW (aanleg en
beheer natter ecologische zones) en de openbare veiligheid in het geding komen. Ook de veiligheid van het vliegverkeer wordt bedreigd en er ontstaat aanzienlijke schade aan landbouwgewassen en flora en fauna. Gelet op de omvang en reikwijdte van door de ganzen aangerichte schade heeft de Provincie Zuid-Holland bepaald dat het aantal jaarrond verblijvende ganzen moet worden teruggebracht tot een aantal waarbij de genoemde schades en risico’s aanvaardbaar worden geacht. Om dit (provinciale) doel in 2020 te kunnen bereiken is het bestaande beheer geïntensiveerd en zullen partijen moeten samenwerken bij de uitvoering van de te nemen beheermaatregelen.

4. Zo nee, bent u dan als opdrachtgever wel bereid om de organisatie, die belast is met de uitvoering van de jacht, op te dragen dergelijk dierenleed als bij de ganzenjacht in de Hoeksche Waard niet te laten plaatsvinden op het grondgebied van Delfland? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Delfland is geen opdrachtgever van de jacht, maar heeft als grondeigenaar en ‘goede buur’ een jachtrecht, inclusief beheer en schadebestrijding,
verleend aan de Wildbeheereenheid Delfland voor 144 kadastrale percelen. We zijn het erover eens dat een aangeschoten dier zo snel mogelijk uit zijn lijden verlost dient te worden verlost. Dit is wettelijk geregeld. Artikel 3.24 van de Wet natuurbescherming bepaalt immers dat een ieder die een in het wild levend dier doodt of vangt, voorkomt dat het dier onnodig lijdt. Het is daarmee de wettelijke verantwoordelijkheid van degene die aan schadebestrijding doet om het dier zoveel mogelijk onnodig lijden te besparen. De methode waarop dat gebeurt is echter ter beoordeling van de desbetreffende jachtaktehouder, maar is wel aan wettelijke eisen gebonden.

5. De nek van nog levende aangeschoten ganzen wordt gebroken, terwijl dit bij wet verboden is. Welke maatregelen gaat u treffen om te voorkomen dat bij de ganzenjacht in opdracht van onder andere Delfland de nekken van nog levende ganzen worden gebroken?

Antwoord: Voor zover wij weten wordt de nek van aangeschoten ganzen niet gebroken, maar wordt er gebruik gemaakt van de wettelijk toegestane middelen om
aangeschoten ganzen uit hun lijden te verlossen.

[1] https://www.animalrights.nl/ja...
[2] https://www.dierenbescherming....

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief