Belas­tingen niet verhoogd in nieuw bestuurs­ak­koord Delfland


Nieuw akkoord Hoog­heem­raad­schap van Delfland afge­sproken

5 mei 2019

De 11 fracties van Hoogheemraadschap van Delfland hebben een nieuw bestuursakkoord (pdf) met elkaar afgesproken. In het akkoord “Iedereen aan de slag voor water” vertellen de fracties hoe ze de komende vier jaar het waterbeheer in Delfland willen uitvoeren. De fracties hebben hierbij afgesproken dat de tarieven gelijk blijven.

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren, Bart Simon: "We zijn blij met dit resultaat. Iedereen heeft bijgedragen, waardoor er nu een akkoord ligt dat alle partijen ondersteunen."

Plannen voor Kust, Stad, Glas, Gras en Klimaat

Het beheren van waterschap Delfland vindt plaats op vijf gebieden:

  • Kust. Voor de kustgebieden gaat het bijvoorbeeld over veiligheid op lange termijn.
  • Stad. Voor de verstedelijkte gebieden gaat het onder meer over minder verharding en meer water vasthouden.
  • Glas. In de glastuinbouw willen de fracties de samenwerking voortzetten voor een betere waterkwaliteit.
  • Gras. In de graslanden kiest het nieuwe bestuur voor meer flexibel peilbeheer en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.
  • Klimaat. Een overkoepelend thema voor de komende periode is het klimaat. Ook de komende periode wil het bestuur bijdragen aan klimaatadaptatie, energietransitie en een circulaire economie.

Opstellen akkoord waterschap

Het bestuursakkoord is het resultaat van gesprekken tussen de partijen die na de waterschapsverkiezingen van 20 maart zijn vertegenwoordigd in de Verenigde Vergadering. Het akkoord gaat uit van verbindend samenwerken en een open bestuursstijl.

Dagelijks bestuur samenstellen

Nu er een breed gedragen bestuursakkoord is, is de volgende stap het samenstellen van een dagelijks bestuur. Deze voert, samen met de dijkgraaf, dit bestuursakkoord uit. Peter Ouwendijk, VVD-fractievoorzitter, is benoemd als formateur. De verwachting is dat het nieuwe college op 16 mei wordt geïnstalleerd.

Lees verder: